Den Arnamagnæanske Kommission

Den Arnamagnæanske Kommission blev nedsat i 1772 som bestyrelse for Den Arnamagnæanske Stiftelse (Det Arnamagnæanske Legat), den samling af håndskrifter og trykte bøger som Árni Magnússon sammen med sin private formue testamenterede til Københavns Universitet ved sin død i 1730.

Ved kongelig anordning af 5. marts 2012 bestemtes det at Kommissionen består af fire medlemmer.

Rektor for Københavns Universitet, der tillige er formand for Kommissionen, to af bestyrelsen ved Københavns Universitet udpegede forskere, der skal være særligt fagkyndige inden for legatets (stiftelsens) forsknings- og arbejdsområde, og direktøren for Det Kongelige Bibliotek.

Rektor for Københavns Universitet og direktøren for Det Kongelige Bibliotek beskikkes som medlemmer for de pågældendes embedsperiode. De øvrige medlemmer beskikkes for fire år ad gangen.

Herudover fører Københavns Universitet tilsyn med håndskriftssamlingen og Kommissionens virksomhed – særligt med hensyn til overholdelsen af de for stiftelsen gældende fundatsmæssige bestemmelser – gennem to eforer, valgt for fire år ad gangen. Se medlemmer af Den Arnamagnæanske Kommission.

Den Arnamagnæanske Kommission modtager en årlig finanslovsbevilling til udarbejdelse af Ordbog over det norrøne prosasprog // A Dictionary of Old Norse Prose og til stipendier til islandske statsborgere til håndskriftstudier ved Den Arnamagnæanske Samling i København. Desuden administrerer kommissionen Det Arnamagnæanske Stipendium, hvis grundstamme er Árni Magnússons til Københavns Universitet testamenterede formue, og som uddeles til særligt kvalificerede islandske filologer, litteraturforskere og historikere til studier ved københavnske arkiver og samlinger.

De Arnamagnæanske Serier

Kommissionen modtager desuden årlige finanslovsbevillinger til udgivelse af De Arnamagnæanske Serier (Editiones Arnamagnæanæ A og B, Bibliotheca Arnamagnæana og Editiones Arnamagnæanæ Electronicæ). Redaktionskomiteen for serierne består af Den Arnamagnæanske Samlings VIP-medarbejdere. Efter indstilling fra samlingen udpeger Kommissionen et medlem af redaktionskomiteen til koordinator for udgivelserne for en periode på tre år. Samlingen udpeger en redaktør og en konsulent for hvert projekt, der antages til udgivelse i serierne. Koordinatoren udarbejder i samråd med redaktionskomiteen og i samarbejde med Kommissionens administrative sekretær budgetter, publikationsplaner samt skriftlige aftaler med udgivere/forfattere og indhenter tilbud fra trykkeri m.m.

Redaktionskoordinator lektor Alex Speed Kjeldsen.