Forretningsorden for Den Arnamagnæanske Kommission i Danmark

I henhold til § 1, stk. 1, i ”Anordning om nye bestemmelser for den ved kongeligt reskript af 24. september 1772 anordnede kommission for Det Arnamagnæanske Legats (Den Arnamagnæanske Stiftelses) bestyrelse” af 5. marts 2012 benævnes bestyrelsen i det følgende som Den Arnamagnæanske Kommission, og i henhold til nævnte anordning, § 1, stk. 2, fastsætter kommissionen selv sin forretningsorden.

Kommissionens sammensætning

§ 1. Kommissionen, der består af 4 medlemmer, sammensættes på følgende måde:

1)    Rektor for Københavns Universitet, der tillige er formand for kommissionen,

2)    to af bestyrelsen ved Københavns Universitet udpegede forskere, der skal være særligt fagkyndige inden for legatets (stiftelsens) forsknings- og arbejdsområde og

3)    direktøren for Det Kongelige Bibliotek

Stk. 2. Til kommissionen knyttes to af kommissionen udpegede eforer.

Stk. 3. Institutlederen på Nordisk Forskningsinstitut (eller det institut, som huser Den Arnamagnæanske Håndskriftsamling, og som varetager arbejdet med udgivelse af Ordbog over det norrøne prosasprog og den øvrige administration af kommissionens midler mellem kommissionsmøderne) indstiller to særligt fagkyndige forskere til Københavns Universitets bestyrelse.

Formandens opgaver

§ 2. Kommissionens formand repræsenterer kommissionen udadtil. Formanden skal påse, at de forhold, der kræves i lovgivning, vedtægt og forretningsorden, overholdes. 

Stk. 2. Formanden er talsmand for kommissionen og varetager den løbende kontakt til Nordisk Forskningsinstitut (eller det institut, som huser Den Arnamagnæanske Håndskriftsamling, og som varetager arbejdet med udgivelse af Ordbog over det norrøne prosasprog og den øvrige administration af kommissionens midler mellem kommissionsmøderne). 

Bestyrelsens medlemmer

§ 3. Kommissionens funktionsperiode er 4 år. Funktionsperioden for rektor ved Københavns Universitet og direktøren for Det Kongelige Bibliotek følger ansættelsesperioden. 

§ 4. Senest 4 måneder før udløbet af de udpegede medlemmers funktionsperiode indstiller Nordisk Forskningsinstitut to særligt fagkyndige forskere til Københavns Universitets bestyrelse for udpegning af kommissionsmedlemmer for den kommende periode.

Stk 2. Kommissionen udpeger to eforer for legatet (stiftelsen) for 4 år ad gangen.

Møder

§ 5. Kommissionen udøver sin virksomhed i møder. 

§ 6. Kommissionen holder mindst et ordinært møde om året. 

Stk. 2. Det årlige ordinære møde afholdes i april måned.

Stk. 3. Ud over det ordinære møde kan formanden indkalde kommissionen til ekstraordinære møder, når dette skønnes påkrævet. 

§ 7. Formanden foranlediger indkaldelse til det ordinære møde mindst 8 dage inden mødets afholdelse. Såfremt særlige grunde gør det påkrævet, kan indkaldelse med kortere varsel finde sted. 

Stk. 2. Indkaldelsen ledsages af en dagsorden samt relevant bilagsmateriale. Dagsordenen skal indeholde oplysning om, hvilke sager der vil komme til behandling på mødet. 

Stk. 3. Kommissionens medlemmer kan kræve punkter optaget på dagsordenen. Punkter, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være formanden i hænde senest 3 uger før mødets afholdelse.

§ 8. Kommissionens beslutninger, truffet på mødet eller ved skriftlig høring optages i et beslutningsreferat. 

Stk. 2. Det tilstræbes, at udkast til referat sendes til kommissionen senest 7 arbejdsdage efter mødet. Referatet godkendes af kommissionen ved skriftlig høring (fx elektronisk). Det tilstræbes, at der foreligger godkendt referat senest 14 arbejdsdage efter mødet. 

Kommissionens opgaver og ansvar

§ 12. Kommissionen har ansvaret for stiftelsens samlinger og midler.

Stk. 2. Kommissionen er forpligtet til at aflægge regnskab og udarbejde budget for kommissionens virksomhed. 

Ledelse af møderne

§ 13. Formanden leder kommissionens møder.

Stk. 2. Formanden træffer bestemmelse i alle spørgsmål vedrørende forhandlingernes ledelse. 

Stk. 3. Formanden formulerer de forslag, om hvilke der skal stemmes, samt fastlægger afstemningsproceduren. Et medlem kan dog altid forlange, at et af medlemmet selv fremsat og formuleret forslag sættes under afstemning.

Mødets afholdelse

§ 14. Formanden konstaterer ved mødets begyndelse, om det er indkaldt med lovligt varsel og lader medlemmernes fremmøde registrere. 

Stk. 2. Kommissionen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. 

Stk. 3. Beslutning kan kun træffes i sager, som er optaget som selvstændige punkter på dagsordenen. Der kan dog træffes beslutning i hastende sager, selvom disse ikke er på dagsordenen, hvis ingen af de tilstedeværende medlemmer protesterer herimod.

§ 15. Formanden træffer beslutning om indkaldelse af særligt sagkyndige, hvor dette findes af betydning for en sags behandling.

Afstemninger

§ 16. Afstemning sker efter formandens bestemmelse ved håndsoprækning eller navneopråb. 

Stk. 2. Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal blandt de tilstedeværende medlemmer. 

Stk. 3. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. 

§ 17. I særlige tilfælde kan formanden træffe beslutning om, at en sag afgøres ved skriftlig behandling (fx elektronisk). Det tilstræbes, at skriftlig behandling sker med mindst 2 hverdages varsel.

Medlemmernes deltagelse

§ 18. Er et medlem forhindret i at deltage i kommissionens møde, skal afbud meddeles tidligst muligt.

§ 19. Et medlem af kommissionen er udelukket fra at deltage i forhandlinger og afstemninger i sager, hvori den pågældende har en personlig interesse. 

Stk. 2. Et kommissionsmedlem har pligt til tidligst muligt at informere kommissionen om sin eventuelle inhabilitet, jf. bestemmelserne i forvaltningsloven. 

Stk. 3. Kommissionen træffer endelig afgørelse om et medlems inhabilitet.

Fortrolighed

§ 20. Kommissionens medlemmer er omfattet af forvaltningslovens regler om tavshedspligt.

Kommissionens forhold til Nordisk Forskningsinstitut

§ 21. Kommissionens forhold til Nordisk Forskningsinstitut er aftalt i ”Aftale mellem Nordisk Forskningsinstitut, Københavns Universitet og Den Arnamagnæanske Kommission om administrativ støtte til kommissionen og indlejring af Ordbog over det Norrøne Prosasprog” af 3. marts 2010. 

Stk. 2. Institutlederen har ret til at udtale sig på kommissionens møder.

Økonomi og overordnede planer

§ 22. Formanden indstiller årligt et budget for det næste år til kommissionens godkendelse.

Stk. 2. Formanden indstiller årligt regnskabet til kommissionens godkendelse.

Godkendelse af forretningsorden samt ændringer i denne

§ 23. Forretningsordenen vedtages af kommissionen.

Godkendt af Den Arnamagnæanske Kommission den 29. april 2013