Om kommissionen – Københavns Universitet

Den Arnamagnæanske Kommission > Om kommissionen

Den Arnamagnæanske Kommission

Den Arnamagnæanske Kommission blev nedsat i 1772 som bestyrelse for Den Arnamagnæanske Stiftelse (Det Arnamagnæanske Legat), den samling af håndskrifter og trykte bøger som Árni Magnússon sammen med sin private formue testamenterede til Københavns Universitet ved sin død i 1730.

Ved kongelig anordning af 22. maj 1986 bestemtes det at kommissionen består af fem af undervisningsministeren beskikkede medlemmer: Rektor for Københavns Universitet, der tillige er formand for kommissionen, professoren i islandsk sprog og litteratur ved Københavns Universitet, en af konsistorium ved Københavns Universitet udpeget forsker, der skal være særlig fagkyndig inden for stiftelsens forsknings- og arbejdsområde, overbibliotekaren for Det Kongelige Bibliotek og et af undervisningsministeren udpeget medlem.

Rektor for Københavns Universitet, professoren i islandsk sprog og litteratur ved Københavns Universitet og overbibliotekaren (nu: direktøren) for Det Kongelige Bibliotek beskikkes som medlemmer for de pågældendes embedsperiode. De øvrige medlemmer beskikkes for fire år ad gangen.

Herudover fører Københavns Universitet tilsyn med håndskriftsamlingen og Kommissionens virksomhed - særlig med hensyn til overholdelsen af de for stiftelsen gældende fundatsmæssige bestemmelser - gennem to eforer, valgt for fire år ad gangen. Se medlemmer af Den Arnamagnæanske Kommission.

Den Arnamagnæanske Kommission modtager en årlig finanslovsbevilling til udarbejdelse af Ordbog over det norrøne prosasprog // A Dictionary of Old Norse Prose, og til stipendier til islandske statsborgere til håndskriftstudier ved Den Arnamagnæanske Samling i København. Desuden administrerer kommissionen Det Arnamagnæanske Stipendium, hvis grundstamme er Árni Magnússons til Københavns Universitet testamenterede formue, og som uddeles til særligt kvalificerede islandske filologer, litteraturforskere og historikere til studier ved københavnske arkiver og samlinger.

Kommissionen modtager desuden årlige finanslovsbevillinger til udgivelse af de to publikationsserier, Bibliotheca Arnamagnæana (1941-) og Editiones Arnamagnæanæ (1958-). Redaktionskomiteen for de to serier består af Den Arnamagnæanske Samlings VIP-medarbejdere. Efter indstilling fra samlingen udpeger kommissionen et medlem af redaktionskomiteen til koordinator for udgivelserne for en periode på tre år. Samlingen udpeger en redaktør og en konsulent for hvert projekt, der antages til udgivelse i serierne. Koordinatoren udarbejder budgetter og publikationsplaner og styrer publikationsprocessen. Koordinator (interim) pr. marts 2017 er lektor Annette Lassen.